O nás

Naša spoločnos­ť vznikla v ro­ku 1995 a v r­oku 2013 sa t­ransformovala na Čech s­. r. o. Začali sme predajom mate­riálov na zatepľo­vanie a sanáci­u historických bu­dov. Hlavne oblasť zatepľovania a ob­novy bytových do­mov nás privi­edla k pasívnym stav­bám.

Svoju činnosť sme roz­šírili o drevos­tavby a výrobu väzní­kových krovov a kon­štrukcií. Naše riešenia a skladby mon­tovaných konštruk­cií máme certi­fikované v TSúS vo Z­volene. Sme členmi ZSD SR / Zväz spracova­teľov dreva SR sekcia drevos­tavby/, Po úspešnom tes­tovaní našich dre­vostavieb sme sa stali drži­teľmi certifi­kátu kvality. Sme zapojený do sú­ťaže drevostav­ba roku 2014. 

ZSD SR

Odborný tím.

Spoliehame sa na od­bornosť našich pra­covníkov. Všetci naši techni­ci absolvovali od­borný seminár Navrho­vanie pasívnych do­mov organizova­ný IEPD /Inšti­tút pre energe­ticky pasívne do­my/.

IEPD

Hlavné zamerania spoločnosti:

  • väzníkové strechy – Výroba strešných a stropných väzníkov
  • výstavba pasívnych a nízkoenergetických domov – murovaných aj montovaných
  • výstavba moderných drevostavieb
  • výstavba nájomných bytových domov
  • obnova bytových domov
  • komplexný manažment stavieb
  • obnova a reštaurovanie historických fasád

Integrovaná politika spoločnosti:

Integrovaná politika organizácie-page-001